黄昏国学网-普及中国国学传统文化!

黄昏国学网

当前位置: 国学网 > 传统文化 > 百家姓 > 百家姓全文带拼音 百家姓大全带拼音

百家姓全文带拼音 百家姓大全带拼音

时间:2015-01-25 13:41来源:黄昏国学网作者:admin 点击:
百家姓是我们中国的传统文化,和千字文,三字经并成为中国古代少儿启蒙三大教材。关于百家姓你了解多少?百家姓中的各个姓氏你都会读么?黄昏国学网(guoxue.huanghun.com)为大家介绍百家姓全文以及百家姓各个姓氏的拼音读法。
         百家姓是我们中国的传统文化,和千字文,三字经并成为中国古代少儿启蒙三大教材。关于百家姓你了解多少?百家姓中的各个姓氏你都会读么?黄昏国学网(guoxue.huanghun.com)为大家介绍百家姓全文以及百家姓各个姓氏的拼音读法。

       百家姓全文及拼音读法

(zhào)

(qián)

(sūn)

(lǐ)

(zhōu)

(wú)  

(zhèng)  

(wáng)

(féng)

(chén) 

(chǔ)

(wèi)

(jiǎng)

(shěn)

(hán)

(yáng)

(zhū) 

(qín) 

(yóu)

(xǔ)

(hé)

(lǚ) 

(shī) 

(zhāng)

(kǒng)

(cáo) 

(yán)

(huà) 

(jīn)

(wèi)

(táo)

(jiāng)

(qī)

(xiè)

(zōu)

(yù)

(bǎi)

(shuǐ)

(dòu)

(zhāng)

(yún)

(sū)

(pān) 

(gě)

(xī)

(fàn)

(péng)

(láng)

(lǔ)

(wéi)

(chāng)

(mǎ) 

(miáo)

(fèng)

(huā)

(fāng)

(yú)

(rèn)

(yuán)

(liǔ)

(fēng) 

(bào)

(shǐ)

(táng)

(fèi)

(lián) 

(cén)

(xuē)

(léi)

(hè)

(ní) 

(tāng)

(téng)

(yīn) 

(luó) 

(bì) 

(hǎo)

(wū) 

(ān) 

(cháng)

(yuè) 

(yú)

(shí) 

(fù)

(pí)

(biàn)

(qí)

(kāng)

(wǔ)

(yú)

(yuán)

(bǔ)

(gù) 

(mèng)

(píng)

(huáng)

(hé)

(mù) 

(xiāo)

(yǐn)

(yáo)

(shào) 

(zhàn)

(wāng)

(qí)

(máo)

(yǔ)

(dí) 

(mǐ)

(bèi)

(míng)

(zāng)

(jì) 

(fú) 

(chéng)

(dài) 

(tán)

(sòng) 

(máo) 

(páng)

(xióng) 

(jì)

(shū)

(qū)

(xiàng) 

(zhù) 

(dǒng)

(liáng)

(dù)

(ruǎn) 

(lán) 

(mǐn) 

(xí) 

(jì) 

(má)

(qiáng) 

(jiǎ) 

(lù)

(lóu) 

(wēi)

(jiāng)

(tóng)

(yán) 

(guō)

(méi)

(shèng) 

(lín) 

(diāo) 

(zhōng)

(xú)

(qiū)

(luò) 

(gāo)

(xià)

(cài) 

(tián) 

(fán)

(hú) 

(líng)

(huò)

(yú) 

(wàn)

(zhī)

(kē)

(zǎn)

(guǎn)

(lú) 

(mò) 

(jīng)

(fáng) 

(qiú)

(miào) 

(gān)

(xiè) 

(yīng) 

(zōng)

(dīng)

(xuān) 

(bēn)

(dèng)

(yù)

(shàn) 

(háng) 

(hóng) 

(bāo)

(zhū) 

(zuǒ) 

(shí) 

(cuī) 

(jí)

(niǔ)

(gōng) 

(chéng)

(jī) 

(xíng) 

(huá) 

(péi)

(lù) 

(róng) 

(wēng)

(xún)

(yáng) 

(yū)

(huì) 

(zhēn)

(qū) 

(jiā)

(fēng) 

(ruì)

羿(yì) 

(chǔ) 

(jìn) 

(jí)

(bǐng)

(mí) 

(sōng)

(jǐng)

(duàn) 

(fù) 

(wū)

(wū)

(jiāo)

(bā) 

(gōng) 

(mù)

(kuí) 

(shān) 

(gǔ) 

(chē)

(hóu) 

(mì) 

(péng) 

(quán)

(xī)

(bān) 

(yǎng)

(qiū)

(zhòng) 

(yī) 

(gōng)

(nìng)

(qiú) 

(luán) 

(bào) 

(gān)

(tǒu) 

(lì) 

(róng) 

(zǔ)

(wǔ) 

(fú) 

(liú) 

(jǐng)

(zhān) 

(shù) 

(lóng)

(yè)

(xìng) 

(sī) 

(sháo)

(gào)

(lí) 

(jì) 

(bó) 

(yìn)

宿(sù) 

(bái) 

怀(huái) 

(pú)

(tái) 

(cóng) 

(è)

(suǒ)

(xián) 

(jí)

(lài) 

(zhuó)

(lìn) 

(tú)

(méng)

(chí)

(qiáo) 

(yīn)

(yù)

(xū)

(nài) 

(cāng)

(shuāng) 

(wén)

(shēn) 

(dǎng) 

(zhái)

(tán)

(gòng) 

(láo)

(páng) 

(jī)

(shēn) 

(fú) 

(dǔ)

(rǎn)

(zǎi) 

(lì) 

(yōng) 

(xì))

(qú) 

(sāng 

(guì) 

(pú)

(niú)

寿(shòu) 

(tōng)

(biān)

(hù)

(yān) 

(jì)

(jiá)

(pǔ)

(shàng)

(nóng) 

(wēn)

(bié) 

(zhuāng) 

(yàn)

(chái)

(qú)

(yán) 

(chōng)

(mù)

(lián) 

(rú)

(xí) 

(huàn) 

(ài)

(yú)

(róng) 

(xiàng) 

(gǔ)

(yì)

(shèn)

(gē)

(liào)

(yǔ)

(zhōng)

(jì) 

(jū) 

(héng)

(bù)

(dū) 

(gěng) 

(mǎn) 

(hóng)

(kuāng) 

(guó)

(wén) 

(kòu)

广(guǎng)

(lù) 

(quē) 

(dōng)

(ōu) 

(shū)

(wò) 

(lì)

(wèi)  

(yuè) 

(kuí)

(lóng) 

(shī)  

(gǒng) 

(shè)

(niè) 

(cháo)  

(gōu)

(áo) 

(róng)

(lěng)

(zǐ) 

(xīn) 

(kàn) 

(nā)

(jiǎn)

(ráo)

(kōng)

(zēng)

(mǔ) 

(shā)

(niè) 

(yǎng) 

(jū)

(xū)

(fēng) 

(cháo)

(guān)

(kuǎi) 

(xiàng)

(zhā)

(hòu)

(jīng)

(hóng) 

(yóu)

(zhú) 

(quán)

(lù)

(gài)

(yì) 

(huán) 

(gōng)

 

万俟(mò qí) 

司马(sī mǎ)

上官(shàng guān) 

欧阳(ōu yáng) 

夏侯(xià hóu) 

诸葛(zhū gě)  

闻人(wén rén)

东方(dōng fāng) 

赫连(hè lián) 

皇甫(huáng pǔ) 

尉迟(yù chí)

公羊(gōng yáng) 

澹台(tán tái) 

公冶(gōng yě)

宗政(zōng zhèng) 

濮阳(pú yáng)

淳于(chún yú) 

单于(chán yú)

太叔(tài shū)

申屠(shēn tú) 

公孙(gōng sūn) 

仲孙(zhòng sūn)

轩辕(xuān yuán)

令狐(lìng hú ) 

钟离(zhōng lí) 

宇文(yǔ wén)

长孙(zhǎng sūn)

慕容(mù róng) 

鲜于(xiān yú) 

闾丘(lǘ qiū) 

司徒(sī tú) 

司空(sī kōng) 

亓官(qí guān) 

司寇(sī kòu)

仉督(zhǎng dū) 

子车(zǐ jū)

颛孙(zhuān sūn) 

端木(duān mù)

巫马(wū mǎ) 

公西(gōng xī) 

漆雕(qī diāo) 

乐正(yuè zhèng) 

壤驷(rǎng sì) 

公良(gōng liáng)

拓跋(tuò bá) 

夹谷(jiá gǔ)

宰父(zǎi fǔ) 

榖梁(gǔ liáng) 

(jìn) (chǔ) 

(yán) (fǎ) 

(rǔ) (yān) 

(tú) (qīn) 

段干(duàn gān) 

百里(bǎi lǐ) 

东郭(dōng guō)

南门(nán mén)

呼延(hū yán) 

(guī)  (hǎi) 

羊舌(yáng shé) 

(wēi) (shēng)

(yuè) (shuài) 

(gōu) (kàng)

(kuàng) (hòu) 

(yǒu) 琴(qín)

梁丘(liáng qiū) 

左丘(zuǒ qiū)

东门(dōng mén) 

西门(xī mén)

(shāng) (móu)

(shé) (nài) 

(bó) (shǎng) 

南宫(nán gōng)

(mò) (hǎ) 

(qiáo) (dá) 

(nián) (ài) 

(yáng) (tóng)

第五(dì wǔ) 

(yán) (fú)

百家姓终

 


百家姓
《百家姓》,是一篇关于中文姓氏的文章。按文献记载,成文于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到568个,其中单姓444个,复姓124个。《百家姓》采用四言体例,对姓氏进行了排列,而且句句押韵,虽然它的内容没有文理,但对于中国姓氏文化的传承、中国文字的认识等方面都起了巨大作用,这也是能够流传千百年的一个重要因素。日常用语中百家姓泛指各种姓氏。

 


(责任编辑:黄昏国学网)
本文:百家姓全文带拼音 百家姓大全带拼音
网址分享:http://guoxue.huanghun.com/chuantong/baijiaxing/194.html
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
 • 上一篇:没有了
 • 下一篇:没有了
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: